WYKONUJEMY:

 1. Wielobranżowe, kompleksowe projekty budowlane wraz z planami zagospodarowania terenu wymagane w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 2. Projektowanie nowoczesnych przestrzeni publicznych.
 3. Wielobranżowe, kompleksowe projekty wykonawcze niezbędne w celu umożliwienia prowadzenia robót budowlano-montażowych.
 4. Uzyskiwanie w imieniu Zleceniodawcy niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających legalną realizację inwestycji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.
 5. Opracowania koncepcyjne wszelkich typów i odmian nowych budynków.
 6. Inwentaryzacje pomiarowe budynków i budowli.
 7. Opinie techniczne, w tym opinie sporządzane dla potrzeb postępowania przed sądami powszechnymi.
 8. Orzeczenia o stanie technicznym budynków i budowli.
 9. Badania technologiczne i laboratoryjne budynków i budowli.
 10. Badania technologiczne i laboratoryjne materiałów budowlanych.
 11. Projekty rozbiórek budynków i budowli.
 12. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji.
 13. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, jej odbiorem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 14. Doradztwo.

ZOBACZ RÓWNIEŻ ZAKRES USŁUG INNYCH KATEGORII: