WYKONUJEMY:

 1. Wielobranżowe, kompleksowe projekty budowlane wraz z planami zagospodarowania terenu wymagane w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 2. Wielobranżowe, kompleksowe projekty wykonawcze niezbędne w celu umożliwienia prowadzenia robót budowlano-montażowych.
 3. Uzyskiwanie w imieniu Zleceniodawcy niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających legalną realizację inwestycji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Opracowania koncepcyjne wszelkich typów i odmian nowych budynków.
 5. Inwentaryzacje pomiarowe budynków i budowli.
 6. Opinie techniczne, w tym opinie sporządzane dla potrzeb postępowania przed sądami powszechnymi.
 7. Orzeczenia o stanie technicznym budynków i budowli.
 8. Projekty rozbiórek budynków i budowli.
 9. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji.
 10. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, jej odbiorem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 11. Doradztwo.

ZOBACZ RÓWNIEŻ ZAKRES USŁUG INNYCH KATEGORII: