WYKONUJEMY:

 1. Wielobranżowe, kompleksowe projekty budowlane remontów, odbudowy, przebudowy i rozbudowy wraz z planami zagospodarowania terenu wymagane w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 2. Wielobranżowe, kompleksowe projekty wykonawcze remontów, odbudowy, przebudowy i rozbudowy niezbędne w celu umożliwienia prowadzenia robót budowlano-montażowych.
 3. Projekty przenoszenia (przesuwania) budynków i budowli zabytkowych.
 4. Projekty rozbiurek budynków i budowli zabytkowych.
 5. Uzyskiwanie w imieniu Zleceniodawcy niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających legalną realizację inwestycji, w tym decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.
 6. Opracowania koncepcyjne remontów, odbudowy, przebudowy i rozbudowy wszelkich typów i odmian budynków zabytkowych.
 7. Inwentaryzacje pomiarowe architektoniczno-konserwatorskie budynków i budowli zabytkowych.
 8. Badania architektoniczno-budowlane budynków i budowli zabytkowych oraz ich reliktów.
 9. Badania technologiczne i laboratoryjne budynków i budowli zabytkowych oraz ich reliktów.
 10. Datowanie budynków i budowli zabytkowych metodą dendrochronologii
 11. Opinie techniczne, w tym opinie sporządzane dla potrzeb postępowania przed sądami powszechnymi.
 12. Orzeczenia o stanie technicznym budynków i budowli zabytkowych wraz z wytycznymi konserwatorskimi do opracowań projektowych.
 13. Nadzór konserwatorski nad realizacją inwestycji.
 14. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji.
 15. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, jej odbiorem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 16. Doradztwo.

ZOBACZ RÓWNIEŻ ZAKRES USŁUG INNYCH KATEGORII: