Budynki i budowle zabytkowe:

1. Wielobranżowe, kompleksowe projekty budowlane remontów, odbudowy, przebudowy i rozbudowy wraz z planami zagospodarowania terenu wymagane w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Wielobranżowe, kompleksowe projekty wykonawcze remontów, odbudowy, przebudowy i rozbudowy niezbędne w celu umożliwienia prowadzenia robót budowlano-montażowych.

3. Projekty przenoszenia (przesuwania) budynków i budowli zabytkowych.

4. Projekty rozbiurek budynków i budowli zabytkowych.

5. Uzyskiwanie w imieniu Zleceniodawcy niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających legalną realizację inwestycji, w tym decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

6. Opracowania koncepcyjne remontów, odbudowy, przebudowy i rozbudowy wszelkich typów i odmian budynków zabytkowych.

7. Inwentaryzacje pomiarowe architektoniczno-konserwatorskie budynków i budowli zabytkowych.

8. Badania architektoniczno-budowlane budynków i budowli zabytkowych oraz ich reliktów.

9. Badania technologiczne i laboratoryjne budynków i budowli zabytkowych oraz ich reliktów.

10. Datowanie budynków i budowli zabytkowych metodą dendrochronologii

11. Opinie techniczne, w tym opinie sporządzane dla potrzeb postępowania przed sądami powszechnymi.

12. Orzeczenia o stanie technicznym budynków i budowli zabytkowych wraz z wytycznymi konserwatorskimi do opracowań projektowych.

13. Nadzór konserwatorski nad realizacją inwestycji.

14. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

15. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, jej odbiorem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

16. Doradztwo.

 

Zobacz też ofertę na:

-Nowe budynki i budowle

-Budownictwo jednorodzinne

-Digitalizacja 3d, zdjęcia lotnicze